Certificates - HE CA within DFN-PKI

user certificates

Server certificatea

Rootcertificates

Please import all root and ca certiticates.

 

Subject: C = DE, O = T-Systems Enterprise Services GmbH, OU = T-Systems Trust Center, CN = T-TeleSec GlobalRoot Class 2
Not Before: Oct 1 10:40:14 2008 GMT
Not After : Oct 1 23:59:59 2033 GMT
MD5: 2B:9B:9E:E4:7B:6C:1F:00:72:1A:CC:C1:77:79:DF:6A
SHA1: 59:0D:2D:7D:88:4F:40:2E:61:7E:A5:62:32:17:65:CF:17:D8:94:E9
SHA256: 91:E2:F5:78:8D:58:10:EB:A7:BA:58:73:7D:E1:54:8A:8E:CA:CD:01:45:98:BC:0B:14:3E:04:1B:17:05:25:52
www2.hs-esslingen.de/rz/pki/g2-rootcert.crt (DER-Format)
www2.hs-esslingen.de/rz/pki/g2-rootcert.pem (PEM-Format)

Subject: C = DE, O = Verein zur Foerderung eines Deutschen Forschungsnetzes e. V., OU = DFN-PKI, CN = DFN-Verein Certification Authority 2
Not Before: Feb 22 13:38:22 2016 GMT
Not After : Feb 22 23:59:59 2031 GMT
MD5: 79:F3:69:38:29:87:8E:E1:89:AE:EE:D6:E9:AB:8E:5F
SHA1: E2:24:BE:F6:D7:86:22:0D:26:2B:B8:07:AB:6D:AC:F9:D3:A8:9A:93
SHA256: F6:60:B0:C2:56:48:1C:B2:BF:C6:76:61:C1:EA:8F:EE:E3:95:B7:14:1B:CA:C3:6C:36:E0:4D:08:CD:9E:15:82
www2.hs-esslingen.de/rz/pki/g2-intermediatecacert.crt (DER-Format)
www2.hs-esslingen.de/rz/pki/g2-intermediatecacert.pem (PEM-Format)

Subject: C = DE, O = Verein zur Foerderung eines Deutschen Forschungsnetzes e. V., OU = DFN-PKI, CN = DFN-Verein Global Issuing CA
Not Before: May 24 11:38:40 2016 GMT
Not After : Feb 22 23:59:59 2031 GMT
MD5: A8:CC:27:84:14:53:5B:6A:86:74:84:67:8B:8A:42:05
SHA1: C9:DC:B0:47:AC:8C:5F:09:05:ED:77:52:8C:BD:4B:84:D9:46:3C:45
SHA256: 12:57:AA:C2:F4:EE:AC:6C:A4:94:2C:2C:83:F0:B6:7B:41:A3:B4:71:20:C4:D5:34:29:92:95:13:AC:AD:46:8C
www2.hs-esslingen.de/rz/pki/g2-cacert.crt (DER-Format)
www2.hs-esslingen.de/rz/pki/g2-cacert.pem (PEM-Format)